STATUT FUNDACJI

Projekt AED”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Projekt AED”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 2016 r., poz. 40 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 2. Fundacja została ustanowiona przez Jana Łabzę, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym dnia 14 marca 2018 r. przez notariusza Krystynę Kosiniak-Imiołek w Kancelarii Notarialnej w Krakowie.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

 3. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i prawem miejscowym.

 4. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może się posługiwać tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 4

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. promowanie idei Programu Publicznego Dostępu do Defibrylacji,

 2. promowanie wiedzy na temat wczesnej defibrylacji z użyciem defibrylatora AED,

 3. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania pierwszej pomocy,

 4. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie podnoszenia świadomości prozdrowotnej,

 5. docieranie ze szkoleniami z pierwszej pomocy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej do krajów pozbawionych dostępu do edukacji ratowniczej,

 6. docieranie ze szkoleniami, informacją i pomocą do miejsc szczególnie narażonych na negatywne skutki zmian klimatycznych oraz wsparcie w dostosowywaniu się krajów i społeczności lokalnych do skutków tych zmian,

 7. promowanie idei pierwszej pomocy i budzenie świadomości społecznej w zakresie znaczenia pierwszej pomocy przy ratowaniu życia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajach rozwiniętych,

 8. organizowanie pomocy rzeczowej w zakresie ochrony zdrowia dla krajów rozwijających się,

 9. działalność charytatywna na rzecz krajów rozwijających się.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie szkoleń, kongresów, konferencji i innych wydarzeń o podobnym charakterze,

 2. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,

 3. współpracę z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,

 4. organizowanie i prowadzenie doradztwa oraz poradnictwa fachowego w dziedzinie pierwszej pomocy z użyciem defibrylatorów AED.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji i subwencji,

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 4. dochodów z majątku Fundacji,

 5. odsetek bankowych.

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 14

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 4 osób, w tym z Prezesa i Wiceprezesa.

 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

 3. Członkowie Zarządu są powoływaniu na czas nieoznaczony.

 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. odwołania przez Fundatora,

 2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,

 3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 4. śmierci członka Zarządu.

§ 15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 2. realizacja celów statutowych,

 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

 7. składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu,

 8. wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji.

 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną.

 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 17

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

 2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania. 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 18

Zmian Statucie Fundacji dokonuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator, który udziela Prezesowi Zarządu upoważniania do zawarcia umowy o połączeniu.

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

 3. Likwidację prowadzi likwidator powoływany i odwoływany przez Fundatora.

 4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone decyzją Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

_______________

Fundator

Dane Fundacji

FUNDACJA „PROJEKT AED”
Balicka 116B lok. G
30-149 Kraków

KRS: 0000725490
NIP: 6772433386

tel: +48 690 043 799
e-mail: fundacja@projektAED.pl
www: fundacja.projektAED.pl